ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีกรมธรรม์บำนาญแล้ว

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2553

ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีกรมธรรม์บำนาญแล้ว

คลังเสนอ ครม. ให้หักลดหย่อนประกันเพิ่มเติมเป็น 3 แสนบาท แต่เมื่อรวมกองทุนอื่นไม่เกิน 5 แสนบาท

นาย กรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ เพิ่มวงเงินการให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่า เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ จากเดิมไม่เกิน 1? แสนบาท เป็น 3 แสนบาท

ทั้งนี้ วงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 แสนบาท ดังกล่าวต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อ รวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ? หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท

นาย กรณ์ กล่าวว่า มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้มีเงินได้ออมเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุอันจะ เป็นการช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตในวัยชรา และเป็นการส่งเสริมการออมของประเทศให้เพิ่มขึ้นในระยะยาว และช่วยลดปัญหาสังคมและภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่มีอัตราเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังกระตุ้นการขยายตัวของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญให้เพิ่มขึ้น อันจะช่วยเพิ่มการออมของประเทศในระยะยาว และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

นาย สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรจะได้ประสานงานด้านกฎหมายให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึง ประเมินประจำปีภาษี? 2553? ที่ต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

อนึ่ง ข่าววงในแจ้งว่า? การที่ข่าวออกมาในลักษณะว่าเป็นการเพิ่มวงเงินลดหย่อนของกรมธรรม์บำนาญจาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท นั้น เพราะหากคนๆนั้นยังไม่เคยซื้อประกันชีวิต? สามารถใช้สิทธิ์กรมธรรม์บำนาญได้ถึง 300,000 บาทเลย? แต่จะนำเบี้ยประกันชีวิตมาใช้สิทธิแทนกรมธรรม์บำนาญไม่ได้? อย่างไรก็ตาม วงเงินในส่วน 200,000 บาทหลังนี้ ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อนำไปรวมกับ Povident fund , กบข. และ RMF แล้ว? ( โปรดศึกษารายละเอียดจากกรมสรรพากรอีกครั้ง )

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer