คำถามเกี่ยวกับการเคลม

การเรียกร้องสินไหมของค่ารักษาพยาบาลทำได้อย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่?

ทำได้ 2 วิธี คือ

1. การให้โรงพยาบาลเก็บค่ารักษาจากบริษัทโดยตรง (Fax claim)  สามารถเช็ครายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการได้ ที่นี่  โดยทำการเบิกจ่ายก่อนออกจากโรงพยาบาล ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากโรงพยาบาลส่งเอกสารครบถ้วน

 

2. การสำรองจ่ายไปก่อนแล้วจึงมาเรียกร้องสินไหมจากบริษัท โดยการกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม พร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ แล้วส่งเข้ามาที่บริษัท ใช้เวลาพิจารณา 5-7 วันทำการหลังจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่


การเรียกร้องสินไหมกรณีเสียชีวิต หรือ พิการทำได้อย่างไร?

การเรียกร้องสินไหม

  • กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (พิการ) หลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าลูกค้าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน สามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม พร้อมแนบสำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด และฟิลม์เอกเรย์(ถ้ามี) ส่งเข้ามายังบริษัท ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาครบถ้วน  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
  • กรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม(เสียชีวิต) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่  เลือก แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม => ข้อ2 แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม เพื่อดูแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ใบนำส่งเอกสาร, หลักฐานที่ต้องใช้, และแบบฟอร์มที่ต้องกรอก)

การเรียกร้องสินไหมต้องทำภายในกี่วันหลังจากเข้าโรงพยาบาล/ประสบอุบัติเหตุ/เสียชีวิต?

ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเสียชีวิต เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าญาติไม่ทราบมาก่อนว่าผู้เสียชีวิตมีประกันชีวิต อนุโลมให้แจ้งได้ภายใน 7 วันหลังจากทราบ


ตรวจสอบผลการพิจารณาเรียกร้องสินไหมได้อย่างไร?

ตรวจสอบผ่านระบบ AIA iService (ทั้งแอปพลิเคชันและเวบ) หรือ AIA Call Center 1581

สำหรับ AIA iService แอป เลือก เมนู”สินไหม”

สำหรับ AIA iService เวบ เลือกเมนู”บริการกรมธรรม์” => “ตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหม”


ต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นหรือไม่?

ใช้ใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นในกรณีที่มีการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล


ต้องการใบเสร็จตัวจริงคืน จะต้องทำอย่างไร?

เมื่อส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ขอให้แนบแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์การขอใบเสร็จรับเงินต้นฉบับคืนให้ผู้เอาประกันภัยในครั้งเดียวกัน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


โรงพยาบาลใดบ้างที่รับเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากเอไอเอโดยตรงได้?

รายชื่อสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ AIA Health Care คลิกที่นี่


ต้องพกเอกสารอะไรไปโรงพยาบาลบ้าง เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น?

บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายแนบและออกโดยหน่วยงานราชการต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์


ถ้าป่วยในช่วงเวลารอคอย (Waiting period) จะเรียกร้องสินไหมได้ไหม?

ถ้าเกิดการเจ็บป่วยในช่วงเวลารอคอยจะไม่ สามารถเรียกร้องสินไหมได้

ระยะเวลารอคอยหรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) จะแตกต่างกันในแต่ละสัญญาเพิ่มเติมตามรายละเอียดในกรมธรรม์

สำหรับกรณีอุบัติเหตุและเสียชีวิตจะไม่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)


ถ้าป่วย/ประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาผ่อนผันจะเรียกร้องสินไหมได้ไหม?

ช่วงเวลาผ่อนผัน คือช่วงเวลาที่บริษัทยืดความคุ้มครองให้แม้ลูกค้าจะไม่ได้ชำระเบี้ยภายในกำหนด (ปกติผ่อนผันให้ 31 วันนับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ย)

ลูกค้าจะสามารถเรียกร้องสินไหมได้ตามปกติในช่วงเวลาผ่อนผัน แต่จะต้องมาชำระเบี้ยที่เลยกำหนดให้ครบก่อน


ถ้าเรียกร้องสินไหมจากประกันของรัฐบาล หรือ บริษัทอื่นไปแล้ว จะยังสามารถเรียกร้องสินไหมจาก AIA เพิ่มได้หรือไม่?
  • กรณีที่ยังเบิกค่ารักษาพยาบาลไปไม่เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน สามารถนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง ที่มีการประทับตรารับรองการจ่าย มาส่ง AIA เพื่อเรียกร้องเพิ่มเติมได้
  • กรณีที่เบิกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลไปเต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถมาเรียกร้องเพิ่มเติมได้

เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหม (เคลม) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการภายในกี่วัน?

บริษัทจะพิจารณาและจ่ายสินไหมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารเรียกร้องสินไหม (เคลม) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด จากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาและจ่ายสินไหมออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารเรียกร้องสินไหม (เคลม) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ทราบถึงเหตุที่ล่าช้า (แล้วแต่กรณี)  ในการนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร

 

บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในช่วงเวลาที่บริษัทจ่ายสินไหมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเกินกว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปข้างต้น

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer