คำศัพท์ต้องรู้ ! ก่อนซื้อประกัน

ผู้เอาประกันภัย (Assured/Insured)

ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ คนทำประกัน

ผู้รับผลประโยชน์ (ฺBeneficiary)

รายชื่อของผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นทายาทโดยธรรม หรือผู้เกี่ยวข้องทางสายเลือด

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ (Disability Benefit)

ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิตหากประสบเหตุทุพพลภาพที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมกับได้รับเงินรายสัปดาห์ หรือรายเดือนตามที่กำหนดไว้

ปีกรมธรรม์ (Policy Year)

ระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ เริ่มตั้งแต่วันคุ้มครอง นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ปีถัดไป

ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance)

เป็นระยะเวลาคุ้มครองและครบสัญญาซึ่งจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

การประกันชีวิตโดยไม่ตรวจสุขภาพ (Non-Medical Insurance)

ผู้รับประกันภัยสามารถใช้คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันชีวิตเองในการพิจารณารับประกันภัย ยกเว้นการตรวจสุขภาพก่อนรับประกันชีวิต

ครบกำหนด (Maturity)

กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต

การปกปิดข้อความจริง (Concealment)

คำศัพท์ประกันชีวิตนี้มีความหมายตรงตัวเลยครับ การปกปิดข้อความจริง คือ การไม่บอกกล่าวให้ผู้รับประกันภัยรู้ความจริง อาจส่งผลทำให้สัญญาประกันภัยกลายเป็นโมฆียะหรือถูกบอกล้างยกเลิกได้

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระมาระยะหนึ่งหลังงจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันและสามารถใช้สทิธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer