ประกันภัยการเดินทาง

ประกันเดินทางสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

 • ประกันเดินทางเป็นกรมธรรม์ประกันการเดินทางแบบราย เดี่ยว ที่ให้ความคุ้มครองแก่ท่านตามระยะเวลาที่ท่านได้เลือกซื้อไว้
 • สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 45 ปี
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือกซื้อได้ 2 แผน ตามความเหมาะสม
 • ประกันเดินทางให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ท่านศึกษาอยู่ต่างประเทศ
 • ประกันเดินทางให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่อง จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนานถึง 90 วัน หากท่านกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในระหว่างปิดภาคเรียน
 • ผลประโยชน์ชดเชยในกรณีที่จำเป็นต้อง หยุดพักการเรียนกระทันหัน
 • ผลประโยชน์ชดเชย การเดินทางไปเยี่ยมบุตรผู้ป่วย
 • สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่ประเทศไทยในขณะที่ท่านศึกษาอยู่ต่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
 • ท่านจะได้รับบริการพิเศษฟรีจาก อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสซิสแทนส์ เซอร์วิส (AIAS)

สรุปความคุ้มครองประกันเดินทาง

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและ เจ็บป่วย บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (โดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามกฏหมาย) หากท่านได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
 • ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่า เรียน ในกรณีของการเข้ารักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันนานกว่าหนึ่งเดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ และเป็นเหตุทำให้ท่านไม่อาจศึกษาต่อได้ในภาคเรียนที่เหลืออยู่ และค่าเล่าเรียนนั้นได้ชำระไปเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ บริษัทจะชดเชยในส่วนของค่าเล่าเรียนที่ท่านได้เสียไป หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก

1. อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ที่กรมธรรม์คุ้มครองและเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกัน นานเกินกว่าหนึ่งเดือน

2. การเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย

3. การที่ต้องเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์

4. มรณะกรรมของสมาชิกโดยตรงของครอบครัว

 • ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้ ป่วย ในกรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่า 5 วัน เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้ความคุ้ม ครองกรมธรรม์และหากท่านไม่สามารถเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานได้อีกทั้งยังไม่ มีสมาชิกโดยตรงของครอบครัวอยู่เคียงข้าง AIAS จะเป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดหรือตั๋วรถไฟ ชั้นหนึ่งให้แก่สมาชิกโดยตรงของครอบครัวจำนวนหนึ่งท่าน เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวมีโอกาสเดินทางเพื่อไปดูแลท่านพร้อมกับค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นและเกิดขึ้นจริงแก่สมาชิกของครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ต่อวัน
 • การสูญเสียชีวิต หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่ท่าน หากท่านประสบอุบัติเหตุในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศและเป็นเหตุให้ ท่านสูญเสียชีวิตหรืออวัยวภายใน 180 วัน
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุก เฉินและการรับส่งศพกลับประเทศ ให้ความคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และจำเป็นที่จะต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยเพื่อไปรับการรักษาฉุก เฉินโดยการเตรียมการเคลื่อนย้ายทั้งหมดนี้ AIAS จะเป็นผู้ดำเนินการให้ หรือหากบุคคลผู้เอาประกันภัยนั้นเสียชีวิต AIAS จะเป็นผู้ดำเนินการนำศพของบุคคลผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศถิ่นฐานด้วย เช่นกัน
 • การให้บริการช่วยเหลือฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง จาก AIAS

1. การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง

2. การให้บริการ หรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์

3. การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าการเดินทาง

4. การให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย

5. การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ

6. การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน

7. การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

8. การให้บริการทั่วไป

 • การถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันเป็นจำนวนเงิน 50% ของทุนประกันภัยในข้อความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตและอวัยวะเนื่องจาก อุบัติเหตุ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายจากการก่ออาชญากรรม เช่น การจี้ ปล้น หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • การสูญเสียหรือการเสียหายของกระเป๋า เดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยหากกระเป๋าเดินทางของท่าน ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทขนส่งสูญหายไป เนื่องจากการลักขโมย หรือจากการส่งผิดจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทขนส่ง ในขณะที่ท่านเป็นผู้โดยสารที่ถือตั๋วเดินทาง และโดยสารอยู่บนยานขนส่งนั้น ๆ
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในต่าง ประเทศ บริษัทจะชดเชยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิด ขึ้นโดยท่านเป็นผู้กระทำในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
ความคุ้มครองประกันเดินทาง BASIC PLAN PREMIER PLAN
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1,500,000 2,000,000
ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียค่าเล่า เรียน 150,000 250,000
ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้ เอาประกัน 100,000 250,000
ชดเชยการสูญเสียชีวิตและการสูญเสีย อวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,500,000 2,000,000
ชดเชยการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ 3,000,000 4,000,000
การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง Included Included
ชดเชยการถูกทำร้ายร่างกายโดยอาชญากรรม 750,000 1,000,000
ชดเชยความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ ทรัพย์สินส่วนตัว

– ความรับผิดชอบส่วนแรกของการเรียกร้องแต่ละครั้ง

– จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด

20,000

500

2,000

40,000

500

4,000

ชดเชยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกใน ต่างประเทศ 2,000,000 4,000,000

ตารางเบี้ยประกันภัยประกันเดินทาง

ระยะเวลาประกันภัย BASIC PLAN PREMIER PLAN
ไม่เกิน 6 เดือน 8,100 11,250
ไม่เกิน 12 เดือน 15,700 21,900
ไม่เกิน 18 เดือน 23,500 32,500
ไม่เกิน 24 เดือน 30,000 41,500
สนใจ สมัครทำประกัน หรือเป็นฝ่ายขาย ที่คุณ นก 097449-2655
Line ID : nokaia


กรอกเรียบร้อยแอดไลน์ คุณนก 097-449-2655 LineID : NOKAIA

 

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer