ประกาศ เอไอเอ ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต

ประกาศ เอไอเอ ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายจากสำนักงาน คปภ. บริษัทจึงได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยดังนี้
 • ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
  ประกาศขยายเวลา!ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ขยายเวลาเพิ่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายจากสำนักงาน คปภ. บริษัทจึงได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยดังนี้1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
  สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน

  2. ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียการต่ออายุกรมธรรม์
  สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และมีการต่ออายุ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับจากงวดชำระดังกล่าว

  3. ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ
  สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว

  สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน

 

 • ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการต่ออายุกรมธรรม์
  สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และมีการต่ออายุ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับจากงวดชำระดังกล่าว

 

 • ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ
  สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) งวดวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว

 

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer