เอไอเอ ประเทศไทย มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ

เอไอเอ ประเทศไทย มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ

จากกรณีการระบาดของ “เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อ จึงขอประกาศมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าประกันกลุ่ม** กรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับลูกค้าทุกท่าน ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัยกับบริษัท เอไอเอ จำกัด ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าประกันกลุ่ม

” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น”

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

1. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน: เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) รวมสูงสุด 30,000 บาท*
  • กรณีได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 และ
  •  ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

1,000 บาท/วัน

2. กรณีเสียชีวิต: เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษให้กับทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย

50,000 บาท

  • ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์

  • *บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในหลังจากวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
  • *กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจะเริ่มต้นจ่ายผลประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
  • **ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเอไอเอ ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าประกันกลุ่มที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น
  • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของบริษัทแล้ว
  • จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีสัญญาประกันภัยกับบริษัทมากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม
  • ผลประโยชน์พิเศษนี้ ไม่รวมถึงผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)

*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนของท่าน หรือ AIA CALL CENTER โทร. 1581 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง*

หมายเหตุ

“เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” หมายถึง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus disease starting in 2019) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) และได้รับการยืนยันผลตรวจโดยวิธี Real-time RT-PCR Panel for Detection 2019-novel coronavirus หรือ Sequencing หรือ Serology 4-fold rising หรือเพาะเชื้อ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer