เรื่องน่ารู้กับ COVID-19

เรื่องน่ารู้กับ COVID-19
โดย นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ
เอไอเอ ประเทศไทย

สอบถาม 0974492655

สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต นักวางแผนทางการเงิน

ที่มา aia thailand

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer