อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน

อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน เอไอเอ อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน เอไอเอ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน เฟล็กซี่ ไลฟ์ อัตราดอกเบี้ยเงินคืนและเงินปันผลที่คงไว้กับบริษัท ตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนแบบประกันยูนิต ลิงค์ อัตราผลตอบแทนแบบสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี (มีเงินปันผลชนิดอ้างอิงดัชนีราคา SECURE

Read more

RMF

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 500,000 บาทต่อปี ได้รับยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกับกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ผู้ที่ควรลงทุนในกองทุน RMF

Read more