Download เอกสาร AIA

แบบฟอร์มบริการผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบฟอร์มบริการผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม ยูนิต ลิงค์

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมขณะผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ (Living Claims Form)

6. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมชดเชยโรคร้ายแรง (แยกรายละเอียดตามชนิดโรค)

 

2.แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (Death Claims Form)

3.แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมประกันกลุ่ม

4.หนังสือมอบอำนาจ/ หนังสือแสดงความยินยอม (Authorization)

5.แบบฟอร์มการขอใบเสร็จรับเงิน/ประวัติการรักษา/เอกสารทางการแพทย์คืน

ประกันภัยกลุ่ม