มะเร็ง กล่องเสียง

เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ สูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 60-70 ปี ปัจจัยเสี่ยง * การสูบบุหรี่ * การดื่มสุรา การวินิจฉัย * การใช้กระจกส่องตรวจพบเนื้องอกบริเวณกล่องเสียง * การส่องกล้องและการตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ อาการ * เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน *

Read more