มะเร็ง ตับ

มะเร็ง ตับ มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศชายและอันดับ 2 ในเพศหญิง และเป็นมะเร็งที่มีการดำเนินโรคเร็วมาก มักจะเสียชีวิตใน 3 -6 เดือน สาเหตุ 1. การเกิดของโรค แยกตามประเภทได้ 2 ชนิด คือ

Read more