ประกันภัยการเดินทาง

สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นกรมธรรม์ประกันการเดินทางแบบราย เดี่ยว ที่ให้ความคุ้มครองแก่ท่านตามระยะเวลาที่ท่านได้เลือกซื้อไว้ สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ? 45 ปี มีแผนความคุ้มครองให้เลือกซื้อได้ 2 แผน ตามความเหมาะสม ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ท่านศึกษาอยู่ต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่อง จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนานถึง 90

Read more