การเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพรายบุคคลผ่านรพ.คู่สัญญาของเอไอเอ (IPD Cashless Claims)

เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือกรณี Day Case ตามความจำเป็นและมาตราฐานทางการแพทย์ ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ โดยการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บนั้นได้รับความคุ้มครอง ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (H&S) หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

Read more