Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality 2019

อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นความจริงที่สำคัญ สุขภาพของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ

การลงทุนสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี จากผลสำรวจของโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality 2018 พบว่า องค์กรในประเทศไทยต้องสูญเสียเวลาการทำงานของพนักงานเฉลี่ย 73 วันต่อคน/ปี*

สำหรับพนักงานเอง การเข้าร่วมในโครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality จะช่วยให้พวกเขาทราบถึงภาพรวมของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขา ทั้งในด้านลักษณะการใช้ชีวิต ข้อบ่งชี้สุขภาพ สุขภาพจิต ความเครียด และความกังวลอื่นๆ ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการแต่ละคน จะได้รับรายงานเฉพาะบุคคลซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้เวลาในที่ทำงานอย่างน้อย 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวันในที่ทำงาน การทำความเข้าใจ ประเมินถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของพนักงานในที่ทำงานจึงเป็นเรืองสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงเป็นที่มาของโครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality

*แหล่งข้อมูล: Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality 2018

คุณรู้หรือไม่

The Healthiest Workplace by AIA Vitality คืออะไร?

โครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality คือ โครงการสำรวจด้านสุขภาพกับองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปวางกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น การศึกษานี้พัฒนาโดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ ร่วมกับ Rand Europe ตั้งแต่ปี 2560 โดยทำการสำรวจครอบคลุมทั้งในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยมีองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วม 554* แห่ง สำรวจพนักงานรวมทั้งสิ้น 34,188* คน

*แหล่งข้อมูล : Healthiest Workplace by AIA Vitality ในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก ตั้งแต่ปี 2560


The Healthiest Workplace by AIA Vitality ได้รับการสนับสนุนจาก:

คณะกรรมการที่ปรึกษา

โครงการที่ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของกลุ่มบริษัท เอไอเอ เป็นประธาน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้นำด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพในสถานที่ทำงาน ด้านสาธารณสุข และด้านสุขภาพจิต

พันธมิตรทางวิชาการ

การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality ดำเนินการโดยพันธมิตรทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย RAND Europe และสถาบันการศึกษาจากหลากหลายภูมิภาค โดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้จะช่วย RAND ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และผลการสำรวจในแต่ละประเทศ การวิจัยดังกล่าวจะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจในเรื่องการสูญเสียประสิทธิผลในที่ทำงาน และการที่องค์กรจะต้องดำเนินกลยุทธ์ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในองค์กรอย่างไร เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว

อายุสุขภาพแบบ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

โครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality จะวัด “อายุสุขภาพแบบ เอไอเอ ไวทัลลิตี้” บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระยะยาว ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่าง “อายุสุขภาพแบบ เอไอเอ ไวทัลลิตี้” กับอายุจริง จะแสดงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งหากผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่แข็งแรง เขาอาจจะมีอายุสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ต่ำกว่าอายุจริง อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่จะมีอายุสุขภาพแบบ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ สูงกว่าอายุจริง

* องค์กรที่เข้าร่วมควรมีจำนวนพนักงาน 20 คนขึ้นไป.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา :  aia.co.th

admin

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้านวางแผนทางการเงิน ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณภาพการจัดการบริหารและประสบการณ์ ควบคู่ไปกับจริยธรรม และมอบการบริการที่ประทับใจเป็นเลิศ พร้อมองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าใจอันดีแก่ลูกค้าและสังคม With the firm intention to be the sustainable organization in the field of financial planner who has an abundance of high quality of monetary management, experience, ethic and remarkable-impressive service along with presenting the right body of knowledge and good understanding to all clients as well as the society. พันธกิจ mission คุณภาพขององค์กร คือทุกคำตอบของเรา Quality is the answer