ประกันลดหย่อนภาษี

ประกันที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นได้สิทธิ์ในการไปใช้ลดหย่อนภาษีตามประกาศของกรมสรรพากร