AIA บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล โดย MEDIX

“ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาจนถึงระยะพักฟื้น”

Read more