new standard

ทั่วไปประกันสุขภาพ

AIA Infinite Care (new standard) | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

AIA Infinite Care (new standard) | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองสูงสุด 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ครอบคลุมทั่วโลก และดูแลทุกระดับการรักษาสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ ระยะเวลาคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 99 ปี ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย ตั้งแต่ 18

Read More